Επιστολή του Παππού μου.

1 Σεπ 2021 από

Η Λίτσα (Ευαγγελία Καπετάνου) που ασχολείται χρόνια τώρα με τα Αρχεία των Κουντουράδων, μου έστειλε το παρακάτω σημείωμα και την δεύτερη επιστολή, για δημοσίευση, του Παππού μου, Γεωργίου Κουντουρά, προς τον Πατέρα μου Μίλτο.  Ο Παππούς μου έζησε στον Σκόπελο Γέρας της Λέσβου, σε εποχή τουρκοκρατίας.

Αχ αυτός ο παππούς σου τι πλούτος είναι! Συνδυάζει με τρόπο μοναδικό την  πείρα της ζωής του, το αξιακό σύστημα με το οποίο μεγάλωσε τα παιδιά του, και το δαιμόνιο του ρεπόρτερ που παρακολουθεί και κρίνει πρόσωπα και γεγονότα στη Γέρα, στη Μυτιλήνη, στην Ελλάδα και στον κόσμο.
Ελπίζω να τις διαβάσουν και να τις χαρούν και οι φίλοι μας.
Με αγάπη, στους Κουντουράδες γενικώς και σε σένα… ειδικώς (!), Λίτσα Καπετάνου.

Επιστολή Γ. Κουντουρά προς Μίλτο,Σκόπελος, 18-11-1925 :

—————————                                 

Σκόπελος τη 18 Νοεμβρίου 1925. 

Αγαπητέ μοι Μιλτιάδη

    Προ δύο ημερών έλαβον το υπό ημερομηνίαν 6 γράμμα σου. Εχάρημεν δε πολύ γενικώς εις όλα, αλλά κυρίως εις αυτό που μας λέγεις ότι επιθύμησες πλέον να έλθης εις την πατρίδα, να ξεύρης, παιδί μου, πόσον μας ευχαρίστησεν αυτό, προ πάντων δε εμένα που περιμένω να σας ιδώ όλους τριγύρω μου και τότε να είπω, ως το προφητικόν λόγιον, «νυν απολύεις τον δούλον σου, Κύριε, εν ειρήνη». Ημείς εδώ είχομεν εις τας 25 του λήξαντος μηνός εκλογάς δημοτικάς και κοινοτικάς, λέγουσιν δε ότι κατά τας αρχάς του ερχομένου έτους θα έχωμεν και βουλευτικάς εκλογάς, αλλά τα συνήθη συνήθη. Είχομεν, επί Τουρκίας, κατ’ έτος εκλογάς κοινοτικάς, μας έγραφεν δηλαδή ο Νομάρχης κατά τα τέλη του μηνός Φεβρουαρίου να εκλέξωμεν (ιχτιαρ μεζλησή) δηλαδή Δημογεροντίαν ή κοινοτικόν Συμβούλιον καθώς λέγομεν τώρα, λοιπόν συνερχόμεθα εις το καφενείον της εκκλησίας πάντες οι έχοντες δικαίωμα ψήφου, διότι, επί Τουρκίας, είχον δικαίωμα υποψηφίου οι πληρώνοντες κτηματικόν φόρον από εκατόν γρόσια και άνω, ψηφοφόροι δε οι πληρώνοντες κτηματικόν φόρον από πενήντα γρόσια και άνω, λοιπόν συνερχόμεθα πάντες οι έχοντες το δικαίωμα τούτο και με φασούλια, άσπρα και μαύρα, εντός δύο ωρών τέλειωνε η δουλειά, χωρίς το παραμικρόν έξοδον είτε εκ μέρους του κράτους, είτε εκ μέρους κανενός. Τώρα δε θέλομεν εφορευτικάς επιτροπάς, δικαστικούς αντιπροσώπους και τα λοιπά, εις τα οποία απαιτούνται αρκετά εκατομμύρια εκ μέρους του κράτους και άλλα εκ μέρους των υποψηφίων, δια τούτο και τα οικονομικά μας ευρίσκονται εις ανθηροτάτην κατάστασιν, το δε χαρτονόμισμά μας κατήντησε κουρέλι, και, για να αρχίσουν εκλογές Βουλευτικές και να ιδής πόλεμος, διότι αυτοί οι άθλιοι οι παλαιοελλαδίται εννοούν να καταλαμβάνουν τας αρχάς δια να πλουτίζουν και όχι να διευθύνουν το κράτος προς ωφέλειαν του κράτους και των κατοίκων, ιδού ένα παράδειγμα να σε αναφέρω, το του Παπανδρέου. Ο Γ. Παπανδρέου δεν λέγω ότι είναι χειρότερος από άλλους, αλλά διατί δεν έθεσε υποψηφιότητα εις την πατρίδα του μόνον ήλθεν εις την Μυτιλήνην, άρα λοιπόν η πατρίς του θα ειπή ότι δεν είχεν ελπίδα να κερδίσει, ήλθεν εις Μυτιλήνην, με πολλά λοιπόν και διάφορα κομπλιμέντα ημπόρεσε και επέτυχεν, έστω, αλλά να κοιτάζη το γενικόν καλόν και όχι το μερικόν, γνωρίζω αρκετάς πράξεις του τας οποίας υπερασπίσθη και τας οποίας ε εκέρδισαν οι υπερασπισθέντες τη μεσολαβήσει του, αν και ήτον ένοχοι απέναντι του κράτους, λοιπόν τοιούτους ανθρώπους εγώ δεν τους θεωρώ καταλλήλους, ας είμαι και εγώ ο ίδιος τον οποίον υπερασπίσθη, ιδού τι προσπαθούν και τι πράττουν οι πατέρες του έθνους λεγόμενοι, εφέτος μάλιστα ακούω ότι πολλοί παλαιοελλαδίται σκοπεύουν να θέσουν υποψηφιότητα βουλευτού ή αντιπροσώπου της Μυτιλήνης, αλλά τα δικά μας τα ζώα ασκέπτως και ασυλλογίστως πάνε και ρίπτουν την ψήφον των εις τοιαύτα ανδράρια. Τέλος πάντων ας αφήσωμεν αυτά και ας έλθωμεν εις τα δικά μας, εις εκείνα που μας ενδιαφέρουν. Εφέτος η εσοδεία των ελαιών εκτός που είναι ολιγίστη είναι και δευτέρας ποιότητος, ένεκα της ανομβίας αι ελαίαι εμαύρισαν και εξηράνθησαν ως εκ τούτου και τα λίγα λάδια που θα βγάλουν θα είναι κακίστης ποιότητος, αλλ’ η σεβαστή κυβέρνησις εξακολουθεί να απαγορεύει την εξαγωγήν των ελαιών εις τας εξωτερικάς αγοράς δια να φάνε οι κύριοι Αθηναίοι και Πειραιώτες φθηνά λάδια, αλλά ίσως το περισσότερο δια να γίνονται εξαγωγαί διά ειδικών αδειών όπως φουσκώνουσι τα πουγκιά των κυβερνητών μας τέλος πάντων. Το χαρτονόμισμα έφθασεν η λίρα εις τας 370 δραχμάς, η ακρίβεια έφθασεν εις το ζενίθ, ο κόσμος αδημονεί, οι εργάται έχουν μεγάλας αξιώσεις δια το ημερομίσθιον των, 40 – 50 – 60 δραχμάς ημερομίσθιον και εργάτην δεν ευρίσκεις, διότι φεύγουν έξω, το χωριό μας αριθμούσεν υπέρ τας τρεις χιλιάδας κατοίκων, σήμερον με την συσσώρευσιν των προσφύγων υπερδιπλασιάσθη, δυστυχώς άνθρωπον δεν βρίσκεις να κάμης την εργασίαν σου, οι άθλιοι αυτοί πρόσφυγες μόλις 20 επί τοις εκατόν είναι άνθρωποι εργατικοί, οι λοιποί είναι οκνηροί, οινοπόται, χαροπαίκται και τα ρέστα, όσον δε δια τας γυναίκας ας ειπεί και άλλος, οι πλέον ανήθικες γυναίκες που ημπορούν να γίνουν είναι αυταίς, κοντά εις αυτάς χαλασθήκαν και αι δικαίς μας, φαντάσου ότι ύστερον από τόσον πληθυσμόν που έχει το χωριό μας και να μην ημπορούμεν να εύρωμεν μίαν υπηρέτριαν είτε μικρήν είτε μεγάλην είτε γραίαν και τα λοιπά. Έρχονται κάθε λίγο και πολύ και σε ζητούν διάφορα, την λέγεις «πάρε αυτή την καθέκλαν», φερ’ ειπείν, «απ’ εδώ και μετάφερέ την εκεί», είναι αδύνατον, ημείς που δεν είμεθα οπωσδήποτε κακοί άνθρωποι μας έκαμαν αυτοί να γίνωμεν τοιούτοι. Αλλά ας τα αφήσωμεν και αυτά , να περάση με καλό ο καιρός και να έλθης εδώ και όπως στρώσει ο καθένας ας κοιμηθεί. Εις το χωριό πλέον ήλθον όλοι, ο Αριστείδης, η Ευαγγελινή επήγαν πλέον εις το καινούργιο σπίτι, έκαμαν καλό σπίτι, αλλά εξόδευσαν πολλά χρήματα. Έχουν ευρυχωρίας μεγάλας, επήραν και νερό, ηγόρασαν ένα μασούρι που λέγομεν ημείς, δηλαδή πιάνει 1500 οκάδες νερό το ημερονύχτιον, αέρα καλόν και λοιπά. Ας είναι τέλος πάντων διότι και η καημένη η Ευαγγελινή βαρέθηκε πλέον τα ξένα σπίτια, τώρα πλέον έχουν όλας τας αναπαύσεις και όλας τας ευρυχωρίας, έχτισαν ντάμια για τα ζώα, για τας όρνιθας, για τας ελαίας, φούρνον, ηγόρασαν ως είπον και πηγαίον νερόν, αυλάς, μεγάλην ευρυχωρίαν, ήρχησαν να φυτεύουν διάφορα δένδρα και λοιπά και λοιπά. Ας είναι καλά πλέον να τα χαίρονται. Προς το παρόν τίποτε άλλο. Σοι ευχόμεθα καλάς εορτάς των Χριστουγέννων και με υγείαν το νέον έτος.

 Έχεις ασπασμούς ανεξαιρέτως από όλους μας.

Ο Πατήρ και η Μήτηρ σου,  Γεώργιος και Ειρήνη Κουντουρά

– Επειδή αρκετούς μήνας παίρνω κάτι χάπια δια το κατηραμένον το  άσθμα, έχει την εσώκλειστον ρεκλάμαν, θέλω να το μεταφράσης (και) να με το στείλης οπόταν θα μας γράψης.

Σχετικά άρθρα

Μοιραστείτε το

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*